Newsletter
:: Lajme

"Forcimi i kapaciteteve menaxhuese te burimeve njerezore per Njesite e Qeverisjes Vendore ne mirepercaktimin dhe adresimin e nevojave te trajnimit"
Ne kuader te projektit "Forcimi i kapaciteteve menaxhuese te burimeve njerezore per Njesite e Qeverisjes Vendore ne mirepercaktimin dhe adresimin e nevojave te trajnimit" me mbeshtetjen e Ambasades se Holandes, u organizua nje vizite studimore me pjesemarresit e 11 Njesive pilot te Qeverisjes Vendore (konkretisht me kryetaret e Njesive MBNJ te Shkodres, Korces, Kukesit, Kucoves, Sarandes, Lushnjes, Pojanit, Farkes, Bradasheshit dhe Dajtit) nga 20 deri me 26 maj 2012 ne Akademine e Hages, Holande. » me shume...» me shume...


Perceptimi Qytetar mbi sherbimen e Bashkise e ZRPP Lushnje
Me date 16 shtator 2011, ne kuadrin e Projektit te financuar nga Fondacioni Soros "Rritja e transparences dhe informacionit ndaj qytetareve ne lidhje me sherbimet publike te ofruara nga institucionet e Qeverisjes Lokale ne Puke dhe Lushnje" u mbajt Workshop i Hapur ne Lushnje me perfaqesues te pushtetit lokal, institucioneve arsimore, organizatave joqeveritare, perfaqesues nga komuniteti. » me shume...


Perceptimi Qytetar mbi sherbimen e Bashkise e ZRPP Puke
Me date 24 qershor 2011, ne kuadrin e Projektit te financuar nga Fondacioni Soros "Rritja e transparences dhe informacionit ndaj qytetareve ne lidhje me sherbimet publike te ofruara nga institucionet e Qeverisjes Lokale ne Puke dhe Lushnje" u mbajt Workshop i Hapur me aktoret lokale te Pukes me 24 qershor me 35 pjesemarres perfaqesues te pushtetit lokal, institucioneve arsimore, organizatave joqeveritare, perfaqesues nga komuniteti. » me shume...


Takim i Zgjeruar me aktoret lokale me date 9 shkurt 2011, Lushnje
Ne vazhdim te aktiviteteve te parashikuara te projektit "Rritja e transparences dhe informacionit ndaj qytetareve ne lidhje me sherbimet publike te ofruara nga institucionet e Qeverisjes Lokale ne Puke dhe Lushnje" financuar nga Fondacioni Soros, u organizua Takimi i Zgjeruar per diskutimin e rezultateve te intervistimit te qytetareve te Lushnjes bazuar ne elementet e "Citizens Report Cards" dhe te pergatitura ne formen e nje pyetesori ne ndihme te intervistuesve. » me shume...


Takim i zgjeruar me aktoret lokale ne Puke - ne kuader te Projektit "Rritja e transparences dhe Informimit per qytetareve" mbeshtetur nga Fondacioni Soros
Ne kuadrin e projektit "Rritja e transparences dhe informacionit ndaj qytetareve ne lidhje me sherbimet publike te ofruara nga institucionet e Qeverisjes Lokale ne Puke dhe Lushnje", zbatuar nga EuroPartners Development me financimin e Fondacionit Soros, u organizua me date 14 janar 2011 ne Puke Takimi i Zgjeruar me aktoret lokale te ketij rrethi me perfaqesues nga pefaqesues te larte te Bashkise se Pukes, Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Patundshme (ZRPP), shoqerise civile. » me shume...


Trajnim 2 ditor per IPA Adriatikun ne Fier 7-8 Tetor 2010
Ne mjediset e Hotel "Fieri", me datat 7-8 tetor 2010 u organizua nje trajnim dy-ditor ne vijim te kerkeses se hapur te parashtruar nga pjesemarresit e nje Seminari Rajonal organizuar ne Fier me 15 shtator ku pjesemarresve iu prezantuan shembuj te projekteve te suksesshme rajonale nga dy eksperte te mirenjohur nderkombetare ne kete fushe. Qellimi i trajnimit ishte rritja e kapaciteteve te aktoreve lokale per te pergatitur projekte te suksesshme ne kuadrin e Thirrjes per Propozime IPA-Adriatic qe do te shpallet se shpejti ne muajt ne vijim. Pjesemarresit ne veprimtari (18), perfaqesues te njesite te pushtetit vendor si qarku, bashkia, komunat dhe shoqeria civile moren pjese aktive gjate te gjithe trajnimit. » me shume...


Seminare rajonale ne Fier dhe Lezhe 15-16 Shtator 2010
Me 15 dhe 16 shtator 2010 u organizuan dy Seminare Rajonale perkatesisht ne Fier (28 pjesemares) dhe ne Lezhe (32 pjesemarres). Synimi i veprimtarise ishte eshte qe te sillej prane organizatave te ndryshme te pushtetit lokal dhe organizatave te tjera eksperienca e vendeve te ndryshme ne zbatimin e programeve te bashkepunimit nderkufitar, duke e pasuruar prezantimin edhe me shembuj specifik nga projekte te ndryshme. Vlere e shtuar e veprimtarise ishte edhe seksioni me pyetje pergjigje ku pjesemarresit paten mundesine per te shtruar problemet me te cilat perballen gjate hartimit te projekteve ose programeve rajonale, gjenerimit te ideve te reja apo edhe gjetjen e partnereve te mundshem. » me shume...


Dite Informimi per Shoqatat e Bisnesit dhe Pushtetit Vendor Shqiperi - FYROM 5 Qeshor 2010
Me 5 qershor, ne mjediset e Hotel "Drim" ne Struge, Maqedoni, u organizua me sukses "Dita e Partneritetit, Rritja e Bashkepunimit dhe Nderveprimit Ndermjet Shoqatave te Biznesit dhe Organeve te Pushtetit Vendor - Ish Republika Jugosllave e Maqedonise Shqiperi per Iniciativa te Perbashketa". Kjo veprimtari u organizua ne kuder te nje projekti te financuar nga AECID e zbatuar nga EuroPartners Development Center. 45 pjesemarres nga shoqatat e biznesit, dhomat e tregtise, organet e pushtetit lokal nga Shqiperia dhe Maqedonia ndoqen veprimtarine duke marre pjese aktivisht ne te. » me shume...


Dita e Partneritetit per OJF Shqiperi - Maqedoni - Struge 2 Qeshor 2010
Me 2 qershor, ne mjediset e Hotel "Drim" ne Stuge ne Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise u organizua me sukses "Dita e Partneritetit per Organizatat e Shoqerise Civile te Shqiperise dhe Ish Republikes Jugosllave te Maqedonise". Kjo veprimtari eshte nje iniciative e perbashket e Qendres EuroPartners Development Centre mbeshtetur nga AECID dhe Zyrave te TACSOs ne Shqiperi dhe Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise mbeshtetur nga BE. 110 perfaqesues te OSHC-ve te ndryshme nga te dy vendet (62 nga Maqedonia) ndoqen aktivisht evenimentin dhe krijuan partneritete te ndryshme ne fusha te perbashketa interesi. » me shume...


Faqa 2/3  «     1    2    3       ... 3     »    
Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al