Newsletter
CIKLI I MENAXHIMIT TE PROJEKTIT (PCM)
Author:  EuroPartners Development
Language:  English
Year:  2012
Number of pages:  56

 “Manuali Trajnimi i Menaxhimit të Ciklit të Projektit (MCP)” është një dokument i përgatitur nga Europartners Development për punonjësit publikë brënda institucioneve shtetërore lokale dhe qëndrore në Shqipëri.

Manuali shërben si guidë reference në Menaxhimin e Ciklit të Projektit dhe ka si finalitet të mbështesë rritjen e cilësisë në hartimin
e dokumentave dhe propozimeve të projekteve te përgatitura nën mbështetjen e fondeve të Bashkimit Europian. Manuali është i përgatitur mbi bazë të dokumentave përkatëse të publikuara nga Këshilli i Europës mbi MCP.

Manuali përbën bazën për disa ditë trajnimi dhe për familjarizimin me projektet e financuara nga BE. Manuali përshkruan shkurtimisht procesin e ndërlikuar të MCP-së që është për tu ndërmarrë në mënyrë që projekti të bëhet kandidat për financim nga BE.

Copyright © europartners.al - All rights reserved.
Address: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al