Newsletter
Mbeshtetje per Zyren e Planifikimit Strategjik lidhur me Programin e Reformes Ekonomike dhe Strategjine e Zhvillimit Kombetar
Kategoria
Zhvillimi ekonomik dhe rajonal
Data e fillimit
01-10-2016
Data e perfundimit
31-05-2017
Vendi
Kosovë
Agjensia Donatore
BE
Lead Partner
EuroPartners Development
Stafi
3
Pershkrim i pergjithshem i projektit

 Objektivi i pergjithshem eshte permiresimi i implementimit te politikave nga qeveria qendrore , nepermjet krijimit te nje lidhje te forte ndermjet skenarit makroekonomik dhe fiskal, axhenda e reformave strukturale, krijimi i nje kuadri monitories dhe raportues te Strategjise Kombetare te Zhvillimit 2016-2021 (NDS) dhe Programit te Reformave Ekonomike.

• Mbeshtetje ndaj OPM/SPO, Ministrise se Financave dhe ministrive te linjes ne procesin e identifikimit te aksioneve te implementimit te Strategjise Kombetare te Zhvillimit dhe garantimi qe ato te jene te prezantuara ne planin vjetor te punes se qeverise dhe Programin e Reformave Ekonomike (ERP)
• Mbeshtetje per Koordinatorin Kombetar te ERP dhe strukturave koordinuese te saj me qellim permiresimin e lidhjes ndermjet skenarit makroekonomik dhe fiskal dhe axhendes se reformave strukturale.
Llojet e sherbimeve te ofruara

Komponenti 1:(i) Mbeshtetje per funksionimin e struktures se vendimarrjes dhe koordinimit ne nivelin e qeverisjes qendrore dhe ministrive te linjes (per t’u krijuar), per te shmangur fragmentimin dhe duplikimin ndermjet politikave kryesore te qeverise dhe proceseve te planifikimit financiar; (ii) Rishikim i statusit aktual te operacionalizimit te NDS / ERP dhe identifikimi i boshlleqeve dhe prioriteteve me vemendje te veçante tek planet e detajuara per ato elemente te ERP te cilat kerkojne raportime per implementimin qysh nga viti 2016; (ii) Ofrimi i mbeshtetjes konkrete per finalizimin e planit te punes te implementimit te NDS, çka do te sherbeje per informim vendim-marresit lidhur me planifikimin e buxhetit dhe planet vjetore te punes;(iv) Rishikim i lidhjes ndermjet NDS/ERP dhe prioriteteve te Axhendes se Reformes Europiane te perfshira si pjese e dialogut te nivelit te larte ndermjet Qeverise se Kosoves dhe Komisionit Europian dhe sigurimit te koherences ndermjet dokumentave.

Komponenti 2:(i) Mbeshtetje per permiresimin e prioriteteve te reformave strukturale te propozuara ERP per te siguruar konsistencen me dokumentat e tjere, duke perfshire gjithashtu mbeshtetje konkrete ndaj ministrive te linjes per kostifikimin e masave te reformes, dhe integrimin e tyre ne kuadrin fiskal; (ii) Mbeshtetje per ministrite e linjes per identifikimin dhe prioritizimin e masave qe do te perfshihen qe do te perfshihen ne ERP dhe vleresimi i kostifikimit te prioriteteve;(iii) Kryerja e kostifikimit te masave dhe asistenca ndaj SPO dhe ministrive perkatese te linjes per pergatitjen e deklaratave te prioritetit te buxheteve dhe dorezimet qe perfshijne prioritetet e NDS/ERP; (iii) Mbeshtetje per SPO/MEI/Ministrive te linjes per identifikimin e boshlleqeve ne implementimin e NDS/ERP ku asistenca teknike pervec aksioneve te IPA II ka nje rendesi strategjike.

Komponenti 3: (i) Mbeshtetje per forcimin e monitorimit te NDS dhe ERP nepermjet nje lidhjeje me te mire me Planin Vjetor te Punes te Qeverise dhe Kuadrit Afatmesem te Shpenzimeve/Buxhetit Vjetor; (ii)mbeshtetje ndaj SPO dhe ministrive kryesore te linjes per pergatitjen e metodologjise qe duhet te ndiqet gjate procesit te monitorimit dhe implementimit te NDS dhe ERP per vitet 2016 dhe 2017;(iii) Mbeshtetje per SPO dhe ministrite e linjes gjate monitorimit dhe raportimit te progresit te implementimit te masave te NDS dhe ERP; (iii)Mbeshtetje per raportimin lidhur me implementimin e masave te NDS dhe ERP ne raportin vjetor te Qeverise dhe ne dialogun e politikave ndermjet BE dhe Kosoves (diskutimi ERP)

 

Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al